Met de aanvraag Garage Verzekering kunt u de verzekering voor uw Garage Verzekering afsluiten. U ontvangt per mail een bevestiging van de voorlopige dekking en na definitieve acceptatie ontvangt u de polis.

Aanvraag Garage Verzekering

De aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.

Offerte Garage Verzekering MoVea Top

Verzekering
Zijn de gebouwen uw eigendom?
Zijn de gebouwen gedeeltelijk in gebruik bij derden?
Zijn de gebouwen voorzien van een inbraakalarm conform klasse 2?
Worden de sleutels en papieren van de aanwezige (cliënten)voertuigen in een inbraak werende kluis binnen beveiligd gebied opgeborgen?
Zijn er bedrijfsklare brandblusapparaten aanwezig?
Is het terrein voorzien van een afsluitbaar hekwerk?
Worden de voertuigen na sluitingstijd binnen gestald in de beveiligde omgeving?
Vindt er lakspuiten plaats?
Is hiervoor een spuitcabine aanwezig?
Is er een lakkluis aanwezig?
Voldoet u aan de verplichte preventies?
Heeft u kennis genomen van de preventietips?

Let op!

Wij adviseren om kennis te nemen van onze preventietips.
Klik hier om de tips te bekijken »


Extra te verzekeren kentekens

Kenteken
Meldcode
Gegevens
Rechtsvorm*
Heeft uw bedrijf een website?

Personeel / ZZP'er in dienst?*

Let op!

Als u personeel in dienst heeft, dan bent u verplicht een
RI&E op te stellen. Klik hier voor meer informatie »

Heeft u al eerder een garageverzekering gehad?
Hebt u al eerder een groene plaat verzekering gehad?
Heeft u naast de handel in voertuigen nog andere werkzaamheden?
Heeft u vakdiploma’s?
Is uw bedrijf gelegen onder een woongebouw of kantoorgebouw?
Houdt u zich bezig met transport werkzaamheden?
Houdt u zicht bezig met koeriers werkzaamheden?
Houdt u zich bezig met verhuur van motorvoertuigen?
Houdt u zich bezig met lease van motorvoertuigen?
Houdt u zich bezig met taxi werkzaamheden?
Houdt u zich bezig met poetswerkzaamheden?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Houdt u zich bezig met andere werkzaamheden?
Worden er leveringsvoorwaarden gehanteerd?

Geen leveringsvoorwaarden?

Zie contractbundel »

Slotverklaring

Slotverklaring:

U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord. Ondergetekende verklaart verder een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met De Zeeuwse Verzekeringen en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden. De betreffende voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.dezeeuwse.nl.

De looptijd van de verzekering is gelijk aan de door u gekozen contracttermijn. U kunt de verzekering aan het eind van de contracttermijn beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. De gekozen contracttermijn is van invloed op de hoogte van de premie.

Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, De Zeeuwse Verzekeringen een afwijkende premie vaststelt en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opneemt.

Wettelijke mededelingsplicht:
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekeing. Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt, vervalt of dat de verzekering wordt opgezegd.
Als de verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een vof, of een rechtspersoon wordt aangegaan dan gelden de vragen ook voor:

  • de leden van de maatschap
  • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
  • de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
  • de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn
  • hun statutair directeur(en)/bestuurders en aandeelhouders met een belang van 33% of meer.

Machtiging:
De machtiging tot automatische afschrijving van de bankrekening wordt verleend door ondertekening van bijgevoegd SEPA Machtigingsformulier.


Digitale verzending correspondentie
Wij proberen onze dienstverlening waar mogelijk te digitaliseren. U ontvangt uw polis inclusief bijhorende correspondentie volledig digitaal. Digitaal toegezonden stukken zijn rechtsgeldig en worden in PDF formaat verzonden.

Financieel verleden / faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde betrokken of in de laatste acht jaar betrokken geweest bij een faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Verzekering geweigerd
Bent u of één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging of acceptatie onder beperkende voorwaarden / verhoogde premiestelling?*

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.


Strafrechtelijk verleden
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar met jusitie in aanraking geweest. U hoeft deze vraag alleen met ja te beantwoorden als er sprake is van een van de omstandigheden zoals in de onderstaande toelichting vermeld.*

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Schadeverleden


Toelichting op de vraag strafrechtelijk verleden:
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met:

  • Enig misdrijf (of poging daartoe) als diefstal, verduistering, bedrog, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging.
  • Enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven.
  • Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten.
    • Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtspraak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregel al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtspraak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

SEPA machtiging

SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Zeeuwse Verzekeringen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Zeeuwse Verzekeringen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.