Met de aanvraag Garage Verzekering kunt u de verzekering voor uw Garage Verzekering afsluiten. U ontvangt per mail een bevestiging van de voorlopige dekking en na definitieve acceptatie ontvangt u de polis.

Aanvraag Groene Plaat Verzekering

De aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie. De assuradeur verleent dekking per datum en tijdstip ontvangst digitaal aanvraagformulier.

Offerte Cascade

Verzekering

Extra te verzekeren kentekens

Kenteken
Meldcode
Gegevens

Een uiteindelijke belanghebbende is een natuurlijke persoon, die direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in de organisatie. Het gaat daarbij om personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van het stemrecht, als begunstigde van het vermogen, zeggenschap hebben over het vermogen, een recht hebben op een aandeel in de gemeenschap of de winst, of het feitelijk zeggenschap.

Wij laten het Cascade Assuradeuren zo spoedig mogelijk weten indien:

 • Het aantal van de Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert onder vermelding van boven gevraagde gegevens van deze belanghebbende(n)
 • Gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer.

N.B.: De persoon die deze aanvraag indient, is bevoegd de identiteit van de eventueel hierboven opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n) te bevestigen en deze aanvraag namens het bedrijf te effectueren.


Gegevens eigenaren / directeuren / firmanten

Naam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Privéadres
% dir. belang
% ind. belang

Rechtsvorm
Is uw omzet hoger of gelijk aan € 200.000,-?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 070 - 396 80 04 of info@movea.nl.

Bent u aangesloten bij een brancheorganisatie?
Hebt u al eerder een groene plaat verzekering gehad?
Worden er leveringsvoorwaarden gehanteerd?

Geen leveringsvoorwaarden?

Zie contractbundel »

Houdt u zich bezig met transport werkzaamheden?
Houdt u zicht bezig met koeriers werkzaamheden
Houdt u zich bezig met verhuur van motorvoertuigen
Houdt u zich bezig met lease van motorvoertuigen
Houdt u zich bezig met taxi werkzaamheden
Slotverklaring

Slotverklaring:

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een andere te verzekeren persoon. Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere kandidaat-verzekerden. Ook vragen waarvan u denkt dat het antwoord al bij Cascade Assuradeuren bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat leiden tot het verval van het recht op uitkering of op het verlenen van diensten. Als u Cascade Assuradeuren opzettelijk misleidt of als Cascade Assuradeuren bij kennis van de juiste of volledige informatie de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft Cascade Assuradeuren het recht de verzekering op te zeggen.

2. Als deze verzekering (ook) wordt aangevraagd voor een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de gestelde vragen ook voor:

 • de leden van de maatschap;
 • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 • de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 • de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer.

3. De in de vragen bedoelde feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat Cascade Assuradeuren definitief heeft beslist over de aangevraagde verzekering(en), moet u alsnog aan Cascade Assuradeuren melden.

4. Bij het beantwoorden van de gestelde vragen geldt het volgende:

 • Een niet beantwoorde of open gelaten vraag merken wij als ontkennend beantwoord aan.
 • De slotvragen moet u volledig beantwoorden.
 • Een slotvraag is onvolledig beantwoord als feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan u of een andere kandidaat-verzekerde in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van de te verzekeren risico’s van belang konden zijn. Bijvoorbeeld door de aard van de aangevraagde verzekering of de overige gestelde vragen.

Let op: als de kandidaat verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of vennootschap onder firma is, gelden de met een * gemerkte vragen ook voor de onder punt 2 genoemde personen.

Verzekeringsverleden
Is u of een andere kandidaat-verzekerde ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 070 - 396 80 04 of info@movea.nl.

Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 070 - 396 80 04 of info@movea.nl.

Als u een van de bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord, is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de correspondentie die u of een andere kandidaat-verzekerde, van de verzekeraar of andere financiële instantie heeft ontvangen.

Schadeverleden

Strafrechtelijk verleden
Bent u, of een andere kandidaat-verzekerde, in de laatste acht jaar als verdachte, veroordeelde, of gedetineerde, in aanraking geweest met politie of justitie?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 070 - 396 80 04 of info@movea.nl.

Werd één van de bestuurders ooit strafrechtelijk veroordeeld als bestuurder van een motorrijtuig?

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 070 - 396 80 04 of info@movea.nl.

Toelichting

Deze vraag is van belang indien u, of een andere kandidaat-verzekerde, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met:

 • diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe
 • overtreding van de wet wapens en munitie
 • overtreding van de Opiumwet
 • overtreding van de wet economische delicten
 • een misdrijf in het verkeer met letsel of dood tot gevolg

Als u deze vraag met ja hebt beantwoord is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de door u of een andere kandidaat-verzekerde van Justitie ontvangen schriftelijke berichten.

Daaruit moet blijken om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen en wat het resultaat daarvan was. Als het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of door Justitie een schikking is getroffen en tegen welke voorwaarden dit heeft plaatsgevonden.

De hiervoor gevraagde informatie kunt u met een toelichting in gesloten envelop adresseren aan de directie van Cascade Assuradeuren, voor de vertrouwelijke behandeling daarvan.

Cascade Assuradeuren is aanbieder
Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan MoVea u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie.

Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Cascade Assuradeuren stelt zijn financiële producten met zorg samen. Hebt u toch een klacht, dan kunt u die op 3 manieren doorgeven: digitaal via de website www.cascade.nl, door middel van een brief naar Cascade Assuradeuren, Postbus 877, 9400 AW Assen of telefonisch (0528) 299 450. Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden? Dan kunt u tot 3 maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact opnemen met de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) 333 89 99 of via de website www.kifid.nl. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Contractduur
De dekking gaat in nadat de aanvraag door Cascade Assuradeuren is ontvangen en bevestigd is dat het risico acceptabel is. De contractvervaldatum is 1 januari. De contractduur is drie jaar met stilzwijgende verlenging voor een jaar.

Door verzending van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil aangaan volgens de ter beschikking gestelde voorwaarden met de inhoud waarvan hij/zij akkoord gaat.
Facturatie

SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Cascade Assuradeuren om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Cascade Assuradeuren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betalingstermijn