Met de aanvraag Groene Plaat Verzekering kunt u de verzekering voor uw Handelaarskenteken Plaat Verzekering afsluiten. U ontvangt per mail een bevestiging van de voorlopige dekking en na definitieve acceptatie ontvangt u de polis.

Aanvraag Groene Plaat Verzekering

De aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraar.

Offerte MoVea Groene Plaat

Verzekering

Let op!

Wij adviseren om kennis te nemen van onze preventietips.
Klik hier om de tips te bekijken &raquo


Extra te verzekeren kentekens

Gegevens

Let op: een website wordt meegenomen in de risicoweging.

Vraag direct een MoVea website aan »

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Let op!

Als u personeel in dienst heeft, dan bent u verplicht een
RI&E op te stellen. Voor meer informatie: www.rie.nl.

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Geen leveringsvoorwaarden?

Zie contractbundel »

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Slotverklaring

Slotverklaring:

U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord. Ondergetekende verklaart verder een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met De Zeeuwse Verzekeringen en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden. De betreffende voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.dezeeuwse.nl.

De looptijd van de verzekering is gelijk aan de door u gekozen contracttermijn. U kunt de verzekering aan het eind van de contracttermijn beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. De gekozen contracttermijn is van invloed op de hoogte van de premie.

Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, De Zeeuwse Verzekeringen een afwijkende premie vaststelt en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opneemt.

Wettelijke mededelingsplicht:
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt, vervalt of dat de verzekering wordt opgezegd.
Als de verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een vof, of een rechtspersoon wordt aangegaan dan gelden de vragen ook voor:

  • de leden van de maatschap
  • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
  • de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
  • de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn
  • hun statutair directeur(en)/bestuurders en aandeelhouders met een belang van 33% of meer.

Machtiging:
De machtiging tot automatische afschrijving van de bankrekening wordt verleend door ondertekening van bijgevoegd SEPA Machtigingsformulier.


Digitale verzending correspondentie
Wij proberen onze dienstverlening waar mogelijk te digitaliseren. U ontvangt uw polis inclusief bijhorende correspondentie volledig digitaal. Digitaal toegezonden stukken zijn rechtsgeldig en worden in PDF formaat verzonden.

Let op: Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering.

Financieel verleden / faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Verzekering geweigerd

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.


Strafrechtelijk verleden

Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste acht jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor: Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe; Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe; Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten; Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding. Let op: ook als u of een andere belanghebbende als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of als de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Schadeverleden


SEPA machtiging

SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Zeeuwse Verzekeringen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Zeeuwse Verzekeringen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Let op: Bij automatische incasso’s worden geen nota’s verstrekt.