Handelsvoorraad tegen Brand en Diefstal Verzekeren

Verzeker uw Handelsvoorraad, Goederen, Inventaris etc. tegen het risico van brand en/of diefstal. Klik op Direct Verzekeren! Let op, de verzekeraar stelt preventie eisen!

Aanvraag Brand Diefstal Verzekering

De aanvraag is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar, voorlopige dekking kunt u verkrijgen na akkoord van de verzekeraar.

Brand Diefstal Verzekering

Verzekering

 

Preventie

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Let op!

Wij adviseren om kennis te nemen van onze preventietips.
Klik hier om de tips te bekijken &raquo

Geen acceptatie mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

 

Verzekerde som & premie
Gegevens

Gegevens eigenaren / directeuren / firmanten

Naam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Privéadres
% dir. bel.
% ind. bel.
Slotverklaring

Slotverklaring:

U verklaart met de aanvraag van deze verzekering dat de vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord. Ondergetekende verklaart verder een verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met Van Steensel Assuradeuren BV en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden op de aangevraagde verzekering. Deze liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden. De betreffende voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.movea.nl.

De looptijd van de verzekering is gelijk aan de door u gekozen contracttermijn. U kunt de verzekering aan het eind van de contracttermijn beëindigen, waarbij u een opzegtermijn van twee maanden in acht moet nemen. De gekozen contracttermijn is van invloed op de hoogte van de premie.

Als de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat, voordat tot acceptatie wordt overgegaan, Van Steensel Assuradeuren BV een afwijkende premie vaststelt en/of andere voorwaarden of bijzondere bepalingen opneemt.

Wettelijke mededelingsplicht:
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekeing. Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt, vervalt of dat de verzekering wordt opgezegd.
Als de verzekering mede ten behoeve van een maatschap, een vof, of een rechtspersoon wordt aangegaan dan gelden de vragen ook voor:

  • de leden van de maatschap
  • de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
  • de statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
  • de aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn
  • hun statutair directeur(en)/bestuurders en aandeelhouders met een belang van 33% of meer.

Machtiging:
De machtiging tot automatische afschrijving van de bankrekening wordt verleend door ondertekening van bijgevoegd SEPA Machtigingsformulier.


Digitale verzending correspondentie
Wij proberen onze dienstverlening waar mogelijk te digitaliseren. U ontvangt uw polis inclusief bijhorende correspondentie volledig digitaal. Digitaal toegezonden stukken zijn rechtsgeldig en worden in PDF formaat verzonden.

Faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Verzekering geweigerd

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Strafrechtelijk veroordeeld als bestuurder

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.


Strafrechtelijk verleden

Voorlopige dekking niet mogelijk!

Neem contact op met MoVea: 088 - 110 33 00 of info@movea.nl.

Schadeverleden


Toelichting op de vraag strafrechtelijk verleden:
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking is geweest met:

  • Enig misdrijf (of poging daartoe) als diefstal, verduistering, bedrog, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging.
  • Enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven.
  • Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten.
    • Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf het ging, of het tot een rechtspraak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregel al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtspraak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

SEPA machtiging

SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Van Steensel Assuradeuren BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Van Steensel Assuradeuren BV. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Let op: Bij automatische incasso’s worden geen nota’s verstrekt.